Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  20.02.2015р. Повідомлення про загальні збори, що відбудуться 22.04.2015р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 01004, Київська обл., м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «22» квітня 2015 року о 12:00 за адресою: 01004, Київська обл., м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А, кімната № 3, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 16.04.2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. 4 питання: Звіт Біржової ради Товариства за 2014 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 9 питання: Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства. 10 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

50197

50107

Основні засоби 

6

16

Довгострокові фінансові інвестиції 

4976

4976

Запаси 

2

3

Сумарна дебіторська заборгованість 

1239

264

Грошові кошти та їх еквіваленти 

15

148

Нерозподілений прибуток 

71

39

Власний капітал 

50101

50059

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

96

48

Чистий прибуток (збиток) 

42

20

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000000

5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

17

18

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: 01004, Київська обл., м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А, у робочі дні, робочий час, кімната № 3 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Шишков Станіслав Євгенійович.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.03.2015р. № 54.

ProEmitent.INFO